Actim Fecal Blood

Test na prítomnosť krvi v stolici - skríning rakoviny hrubého čreva

u dospelých, v súlade s požiadavkami na preventívne prehliadky u dospelých podľa platnej legislatívy.

 

Na našej ambulancii zavádzame nový test na okultné krvácanie zo stolice (TOKS) v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výťažnosť metódy a hygienu pri spracovaní výsledkov testu s cieľom čo najvyššej účasti osôb - pacientov na preventívnych programoch.

 

Cieľovou skupinou vyšetrovaných sú osoby po 50 roku života a (prípadne) všetky mladšie osoby, ktoré majú (mali) v rodine príbuzného so stanovenou diagnózou rakoviny hrubého čreva.

 

Súčasným trendom, v kontexte uvedených požiadaviek na kvalitu, je používanie testov založených na  imunochemickom princípe, špecifických len na ľudský hemoglobín.

V našom prípade ide o test založený na imunochromatografickej detekcii ľudského hemoglobímu v suspenzii stolice.

 

Výrobcom testu je: MEDIX BIOCHEMICA OY AB, Kauniainen, Fínsko.

Návod na prevedenie

Na odber vzorky stolice slúži normálny toaletný paier.

1. odšraubujte uzáver ná- dobky.

2.Tyčinkou uzáveru naberte vzorku stolice z toaletého papiera tak, aby ste zaplnili zárezy v spodnej časti tyčinky.

3.Nadbytočné množstvo sto-lice otrite o toaletný papier.

4.Zašroubujte uzáver nádobky, pevne utiahnite a premiešajte obsah reagencie nádobky testu tak, aby odo-bratá stolica suspendovala.

5.Bez zbytčného odkladu doneste na vyšetrenie k nám na ambulanciu.

Made with Namu6