Otázky

Kedy môžem zmeniť všeobecného lekára?

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov (zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti). Lekára teda môžete zmeniť až 6 mesiacov od posledného podpisu dohody. Výnimkami z tohto pravidla sú strata a nadobudnutie nároku na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia a zmena bydliska.

 

Cudzinci a pracujúci v zahraničí, prakticky nemajú nárok na uzavretie dohody o postytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pretože ich právny vzťah k všeobecnému lekárovi nie je inštitútom dohody upravený. 

 

Ako zmeniť všeobecného lekára?

Vášmu lekárovi oznámite, že chcete zmeniť lekára. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi lekárom a pacientom musí mať v zmysle zákona písomnú formu. Ku zmene lekára dôjde vždy ku 1. dňu nasledujúceho mesiaca po odstúpeni od predchádzajúcej dohody. Lekár, s ktorým chcete uzavrieť novú dohodu, musí z dôvodov účtovania zdravotnej starostlivosti overiť skutočnosť, že nemáte v danom období súčasne platnú dohodu s iným všeobecným lekárom.

 

Čo odporúčame?

V záujme predchádzania nedorozumeniam a konfliktom vyplývajúcich s pomerne zložitých súvislostí a procesov týkajúcich sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pohybu zdravotnej dokumentácie pacienta a správy databáz o paceintoch medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, odporúčame Vám prísť čo najskôr  ak sa chcete stať našim pacientom, alebo ak ste sa rozhodli od nás odísť. Vašu požiadavku spracuvávame v rozsahu našich kompetencií vždy ihneď. (pozri zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti).

 

Prečo lekár nepracuje od 07.00 do 15.30 ?

Fond týždenného pracovného času a nadčasy mimo ordinačných hodín sú vyhradené na návštevy pacientov, administratívne výkony, prevádzkový manažment ambulancie a na povinné vzdelávanie zamestnancov.

 

Ako sa dovolám na ambulanciu ? 

Telefónne kontakty: ambulancia: 052/436 94 27    lekár: 0903 750 974  sestra: 0911 750 974. Všetky telefónne čísla sú platné, zvihneme Vám vždy keď nie sme práve pracovne zaneprázdnení. V čase od 07.00 - 09.00 (vo štvrtok od 07.00 do 08.00h) nám viete nechať odkaz. 1. vždy sa nám dovoláte  2. ak nám necháte odkaz  3. každý odkaz vybavíme.

 

Lieky si dajte predpísať cez e-časenku

komunikujte s nami aj cez www.napislekarovi.sk

 

KEDY VOLAŤ ZÁCHRANKU?

Pri úraze, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín, dusení, závrati, kolapse, dezorientácii a bezvedomí vždy vtedy volajte 112/155

 

Potrebujem sanitku ?

Hlásenie sanitiek vždy po 10.00h, deň vopred, diaľková preprava 2 dni vopred. Po žiadanky na ďiaľkovú prepravu pacient, alebo príbuzní musia prísť osobne.

Made with Namu6