Otázky

Kedy môžem zmeniť všeobecného lekára?

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov (zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti). Lekára teda môžete zmeniť až 6 mesiacov od posledného podpisu dohody. Výnimkami z tohto pravidla sú strata a nadobudnutie nároku na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia a zmena bydliska.

 

Cudzinci a pracujúci v zahraničí, prakticky nemajú nárok na uzavretie dohody o postytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pretože ich právny vzťah k všeobecnému lekárovi nie je inštitútom dohody upravený. 

 

Ako zmeniť všeobecného lekára?

Vášmu lekárovi oznámite, že chcete zmeniť lekára. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi lekárom a pacientom musí mať v zmysle zákona písomnú formu. Ku zmene lekára dôjde vždy ku 1. dňu nasledujúceho mesiaca po odstúpeni od predchádzajúcej dohody. Lekár, s ktorým chcete uzavrieť novú dohodu, musí z dôvodov účtovania zdravotnej starostlivosti overiť skutočnosť, že nemáte v danom období súčasne platnú dohodu s iným všeobecným lekárom.

 

Čo odporúčame?

V záujme predchádzania nedorozumeniam a konfliktom vyplývajúcich s pomerne zložitých súvislostí a procesov týkajúcich sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pohybu zdravotnej dokumentácie pacienta a správy databáz o paceintoch medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, odporúčame Vám prísť čo najskôr  ak sa chcete stať našim pacientom, alebo ak ste sa rozhodli od nás odísť. Vašu požiadavku spracuvávame v rozsahu našich kompetencií vždy ihneď. (pozri zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti).

 

Prečo lekár nepracuje od 07.00 do 15.30 ?

Fond týždenného pracovného času a nadčasy mimo ordinačných hodín sú vyhradené na návštevy pacientov, administratívne výkony, prevádzkový manažment ambulancie a na povinné vzdelávanie zamestnancov.

 

Prečo je veľa  ľudí čakajúcich na ošetrenie ráno?

Vážení pacienti, prosíme o zohľadnenie, že čas od 07.00h do 08.30h je vyhradený pre odbery biologického materiálu a jeho spracovanie na prepravu. Prosím, pozri preventívne prehliadky. Súčasne platí princíp prednostného ošetrenia akútne chorých pacientov.

 

Ako sa dovolám na ambulanciu?

Náš telefón: 0903 750 974, 052 436 9427. Kompetenciu vybavovať telefonáty majú sestry, lekár len v prípade, že ide o poskytnutie lekárskej rady podla katalógu zdravotníckych výkonov. Prosím uvedomte si, že telefonovaním, oberáte pacienta, ktorému práve fyzicky poskytujeme zdravotnú starostlivosť o pozornosť personálu. Na otázku „Kedy môžem prísť?“ vedzte, že odpoveďou je, že treba prísť hneď. Ak nie ste schopný prísť na ambulanciu do 1 sekundy po telefonáte, nemožete byť ošetrený bez čakania, ak nie ste v tej chvíli prvý(á) na rade.

 

Potrebujem sanitku ?

Hlásenie sanitiek vždy po 10.00h, deň vopred, diaľková preprava 2 dni vopred. Po žiadanky na ďiaľkovú prepravu pacient, alebo príbuzní musia prísť osobne.

 

Prečo som nebol vo štvrtok po 08.00j ošetrený, hoci nešlo o život?

Vždy posledný štvrtok v mesiaci od 08.00h je Lekárska posudková komisia. Sme povinní poskytnúť súčinnosť revíznemu lekárovi Sociálnej poisťovne.

Made with Namu6